اخبار فروش


محصولات


SBR

sbr-icon

PBR

pbr-icon

کارمند نمونه ایمنی


ebadi-yousef-tjpc

 

نام و نام خانوادگی: یوسف عبادی
سمت: خدمات بهره برداری
علت انتخاب: رعایت کامل نکات ایمنی